Nieuwsoverzicht

08-04-2023

In de elfde Klassieke Olympiade stonden de Satiren van Horatius centraal.

In de eerste ronde die op de eigen school werd afgenomen, kregen de leerlingen de eerste 15 regels van Satire 2.6 (Hoc erat in votis) voorgelegd. Hierin beschrijft de dichter het buitenhuis dat hij van Maecenas heeft gekregen en waar hij zich in grote tevredenheid  kan terugtrekken. Over deze tekst werden 23 vragen gesteld, voor een groot deel meerkeuze, van grammaticale, inhoudelijke en cultuurhistorische aard. Het aantal deelnemers lag beduidend hoger dan vorig jaar (567 tegenover 415 vorig jaar), maar de opgaven waren kennelijk moeilijker gezien de scores (gemiddeld 11,2 punten van de 24, tegenover vorig jaar 15,4 van de 26).

Op basis van de ingezonden scores werden van de 567 deelnemers er 62 uitgenodigd voor de tweede ronde. Voor deze ronde lazen de leerlingen Satire 2.5, waarin Ulixes/Odysseus in de onderwereld de ziener T(e)iresias ontmoet en hem advies vraagt. Hij zal namelijk arm en berooid op Ithaka terugkeren, volgens Tiresias, en nu wil Ulixes weten hoe hij toch weer rijk kan worden. Tiresias raadt hem aan om bevriend te raken met kinderloze rijken om zo de erfenis van hen op te strijken. Dit jaar zou de tweede ronde worden gehouden op het Spinoza Lyceum in Amsterdam. In de morgen kwam het ontstellende bericht dat er een grote stroomstoring was in Amsterdam-Zuid. Daarop werd snel besloten dat dan de tweede ronde weer op de eigen school moest worden afgenomen. Omdat gelukkig al besloten was om deze ronde digitaal af te nemen via Examnet.nl leverde dit niet al te veel problemen op. Helaas waren er wel wat afzeggingen, zodat uiteindelijk 45 leerlingen deelnamen aan deze tweede ronde.

In het eerste deel kregen zij vragen te beantwoorden over een gedeelte van de gelezen Satire: tekstbegrip, inhoud, stijl, grammatica en culturele achtergronden kwamen daarbij aan bod. Bijzonder was dat één van de kandidaten erin slaagde alle punten voor dit gedeelte te behalen, een resultaat dat uniek genoemd mag worden.

In één van de creatieve opdrachten moesten de leerlingen zich voorstellen dat zij zouden deelnemen aan het gesprek van Ulixes met Tiresias. Zij mochten daarbij zelf een standpunt kiezen: ofwel dat het prima is om koste wat het kost geld te verdienen, waarbij ze dan mochten aangeven hoe dat in onze tijd goed zou kunnen; ofwel een moreel standpunt, waarbij ze konden verdedigen dat er morele standaarden zijn die verbieden om koste wat het kost geld te verdienen. In de andere creatieve opdracht werd gevraagd om een briefwisseling te schrijven tussen Nasica en een vriend: over Nasica wordt namelijk in de Satire verteld dat hij probeert een erfenis binnen te halen, maar juist door de erflater wordt belazerd en met niets achterblijft.

Uiteindelijk werden op grond van het totaal van deze tweede ronde drie kandidaten uitgenodigd woord de finale. Deze kon gelukkig weer "echt" plaatsvinden in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, waar zij werden ondervraagd door twee universitaire docenten. Hun verslag volgt hieronder.

Het pensum van dit jaar bestond uit een passage uit Satire 1.3 van Horatius, waarin de satiricus voor mildheid bij het beoordelen van fouten van vrienden pleit. Tijdens een half uur durend gesprek met elk van de drie kandidaten vroegen wij hen een vertaling van ca. 20 regels van het voorbereide pensum. Daarnaast lieten we hen enkele regels metrisch voorlezen, vroegen naar het genre van de satire, naar uitleg van de argumentatie en metaforen van Horatius en naar de interpretatie van de passage. Aan het eind legden we de kandidaten nog een stuk ongeziene vertaling voor (het begin van Satire 1.9, de beroemde passage waarin de verteller wandelend over de Via Sacra wordt aangeklampt door een onverbeterlijke kletsmajoor).

Ook dit jaar was het niveau van de drie kandidaten weer heel hoog en de verschillen minimaal. Iedereen had ene eerste prijs verdiend. Bij de vertaling van het geziene stuk werd door niemand een fout gemaakt! Toch moest de jury  en beslissing nemen. Hieronder volgt het juryverslag per kandidaat. Tijdens de feestelijke uitreiking in aanwezigheid van vrienden en familie zijn deze verslagen ook gebruikt om de kandidaten toe te spreken. De jury feliciteert alle drie kandidaten met hun schitterende prestatie!
 
Naomi Babeliowsky – derde plaats:
Deze kandidate kon met name de ongeziene vertaling buitengewoon soepel en snel voorvertalen en begreep de tekst meteen. Zij had zelfstandig over het pensum nagedacht en kon ter plekke heel goed op de vragen van de jury reageren en tot een interpretatie van de satire komen. Haar zelfstandigheid toonde ze door een aanvulling (correctie) op het inhoudelijke commentaar te suggereren die de jury overtuigde. Syntactisch inzicht was eveneens heel goed. Helaas was het metrische lezen een struikelblok en waren sommige vragen over het genre en de achtergrond iets minder goed voorbereid dan bij de twee andere kandidaten.
 
Linde Sikkenga – tweede plaats:
Een kandidate die goed was voorbereid en bovendien goed in staat bleek haar kennis en tekstbegrip ook in te zetten bij vragen die verder gingen dan het pensum en de gegeven aantekeningen. Linde kende Horatius’ literaire carrière, kon de satire goed daarin plaatsen en kwam tot overtuigende interpretaties van de tekst. Syntactische vragen kon zij trefzeker beantwoorden. Bovendien had ze zelfstandig informatie nagezocht over de verschillende namen die in de satire genoemd worden en ze kwam ook, met enige hulp, uiteindelijk goed uit de ongeziene vertaling. Het metrische lezen moest even op gang komen, maar ging uiteindelijk heel goed.
 
Marije Reitsema – eerste plaats:
Ook deze kandidate was uitstekend voorbereid; zij kon op alle achtergrondvragen met veel kennis ook van de literatuurhistorische context antwoorden en kon de satire heel goed interpreteren. Soms had de jury de indruk dat ze daarbij bijna te goed voorbereid was en daardoor niet meer spontaan op vragen kon regeren of een onverwacht pad mee kon opgaan – maar uiteindelijk was het interpretatieve deel toch heel overtuigend. De ongeziene vertaling ging eveneens heel goed, het metrische lezen snel (weliswaar iets mechanisch) en foutloos, en syntactisch was Marije heel secuur. Als enige kandidaat was zij bovendien in staat de antieke genrenaam ‘Sermo’ aan het soms spreektalige karalter van Horatius’ tekst te koppelen en kon hiervoor ook voorbeelden benoemen. Al met al in onze optiek een verdiende winnaar.
 
Lidewij van Gils (Universiteit van Amsterdam)
Christoph Pieper (Universiteit Leiden)
 
Het organisatiecomité feliciteert de kandidaten van harte met het behaald resultaat en dankt de beide juryleden voor hun zeer gewaardeerde inzet en de wijze waarop zij wederom de finale vorm hebben gegeven.


08-04-2023

Bij de elfde Klassieke Olympiade Grieks, in het schooljaar 2022-2023, stond Aristophanes’ komedie De Wolken op het programma. In dit werk, geschreven aan het einde van de vijfde eeuw, tijdens de Peloponnesische Oorlog, wordt de spot gedreven met Socrates, die model staat voor de filosofen en sofisten in het algemeen. Aristophanes doet er niet zijn best voor om een historisch betrouwbaar beeld van Socrates neer te zetten. Aan de figuur Socrates worden eigenschappen van allerlei filosofen toegekend, waarvan sommige zeker geen betrekking hebben op de historische Socrates.

De plot van het stuk is als volgt. Strepsiades ligt ‘s nachts te woelen, gekweld door de zorgen over zijn schulden. Die schulden zijn het gevolg van de onverantwoorde uitgaven van zijn vrouw en van zijn zoon Pheidippides, die het houden van paarden als hobby heeft en daar veel te veel aan uitgeeft. Om zijn schuldeisers van zich af te schudden, besluit Strepsiades zich zelf als leerling aan te melden in de “denkfabriek” van Socrates. Daar hoopt hij de spitsvondige redeneringen te leren waarmee hij zijn schuldeisers kan afpoeieren. Als hij is aangenomen als leerling, verschijnen de Wolken, die door Socrates worden gepresenteerd als de beschermheiligen van de denkfabriek. Socrates wijdt Strepsiades in in de mysteriecultus van deze nieuwe godinnen. Socrates probeert Strepsiades van alles bij te brengen, maar al zijn pogingen lopen op niets uit. Strepsiades is gewoonweg te dom om Socrates’ onderwijs met succes te volgen. Op een gegeven moment wordt Socrates het zat en stuurt hij Strepsiades weg van zijn school. De Wolken adviseren Strepsiades dan om zijn zoon bij Socrates in de leer te laten gaan en Pheidippides gaat dan in de leer bij Socrates en blijkt een uitstekende leerling. Als Pheidippides zijn cursus heeft voltooid, komt zijn vader hem ophalen, vlak voordat de schuldeisers zich bij hem melden. Dankzij Pheidippides’ nieuw verworven redeneertrucs weet hij ze allemaal af te poeieren. Maar de pret is snel voorbij: Pheidippides en Strepsiades krijgen ruzie over het feest dat ze gaan vieren en de zoon geeft zijn vader een pak slaag. Dankzij de bij Socrates geleerde redeneertrucs kan hij zijn vader haarfijn uitleggen dat een zoon zijn vader mag slaan. Als hij dreigt ook zijn moeder een pak slaag te geven, wordt Strepsiades razend. Hij rent naar de denkfabriek en steekt die in brand. 

In de eerste ronde, waaraan verspreid over het hele land bijna 300 leerlingen deelnamen, moesten de deelnemers 21 vragen van grammaticale, inhoudelijke en cultuurhistorische aard beantwoorden over een passage uit Plato’s Verdedigingsrede van Socrates. In deze passage beschrijft Socrates hoe hij een slechte naam heeft gekregen bij het gewone volk in Athene, mede als gevolg van de manier waarop hij wordt afgebeeld in Aristophanes’ komedie De Wolken

Op grond van de door de docenten toegestuurde scores werden 56 leerlingen geselecteerd voor de tweede ronde. Hiervoor bestudeerden de deelnemers tevoren een passage van zo’n honderd regels, waarin wordt beschreven hoe de Wolken aan Socrates en Strepsiades verschijnen. In deze passage ziet Strepsiades hoe de wolken de gedaante kunnen aannemen van allerlei in het eigentijdse Athene bekende personen. Op 26 januari werd de tweede ronde gehouden, op het Spinozalyceum in Amsterdam. De deelnemers moesten 25 vragen en opdrachten maken over enkele passages uit het door hen bestudeerde pensum. Naast vragen over de grammaticale en literaire structuur van de tekst waren er ook vragen over de gang van zaken in het Griekse theater en over het voortleven van het Grieks in het hedendaagse Nederlands. Daarnaast hebben alle deelnemers een creatieve opdracht geschreven, waarbij ze de keuze hadden uit twee onderwerpen: een recensie schrijven over De Wolken of een sketch schrijven waarin ze, net als Strepsiades, bekende hedendaagse personen verbeelden door middel van wolkengedaanten. Hierbij hebben de deelnemers inspirerende en geïnspireerde werkstukken afgeleverd.

Op grond van de resultaten van de tweede ronde werden drie deelnemers geselecteerd voor de finaleronde. Deze vond plaats op zaterdag 25 maart 2023, in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. De finalisten werden om de beurt mondeling aan de tand gevoeld door Arjan Nijk (postdoc-onderzoeker Grieks aan de Universiteit van Amsterdam) en Remco Regtuit (docent klassieke talen aan het Praedinius Gymnasium en universitair docent Grieks aan de Rijksuniversiteit Groningen). Hun rapport volgt hieronder.

Het finalepensum Grieks kwam dit jaar ook uit Aristophanes’ komedie De Wolken. Deze passage vormt ongeveer het eind van de komedie. Met behulp van wat zijn zoon geleerd heeft, weet Strepsiades zich zijn schuldeisers van het lijf te houden. Maar dan gaat het mis. Strepsiades en Pheidippides krijgen ruzie en Pheidippides slaat zijn vader. Als deze daarover klaagt, wordt hij door zijn zoon met de nodige slimme argumenten afgetroefd: een zoon heeft het recht om zijn vader te slaan. Strepsiades wordt dan zo boos op Sokrates die hij verantwoordelijk houdt, dat hij besluit de school van Sokrates in brand te steken. Het is een passage die veel aanknopingspunten biedt voor een gesprek: het thema van de passage zelf is interessant en er worden veel verwijzingen gemaakt naar eerdere passages in het stuk zelf.

Alledrie de kandidaten waren tot in de puntjes voorbereid en blonken uit in de manier waarop ze de te lezen tekstpassage in context konden plaatsen, deze vervolgens konden vertalen, en ook inhoudelijke vragen over de tekst (met betrekking tot bijvoorbeeld een zinspeling op Euripides’ Alcestis) konden beantwoorden. Daarnaast kregen de kandidaten een onvoorbereid stuk Grieks voorgelegd uit dezelfde komedie. Ook deze tekst wisten de kandidaten uitstekend in context te plaatsen.

Met zulke kandidaten is het moeilijk om een top 3 samen te stellen. Het gaat hierbij veelal om nuanceverschillen en de vraag hoe zwaar elk specifiek onderdeel gewogen dient te worden. Uiteindelijk is de omgang met de voorbereide tekst (precisie in het vertalen en het beantwoorden van vragen over de grammatica, het gemak waarmee inhoudelijke vragen werden beantwoord) doorslaggevend geweest.

Adinda van Delft (Erasmiaans Gymnasium, Rotterdam) onderscheidde zich door haar gevoel voor de Griekse taal. Zij ging het soepelst door de onvoorbereide tekst heen, en ook gaf ze blijk van groot talig inzicht met haar antwoorden op vragen over partikels. Ook op andere gebieden was haar prestatie uitstekend, maar enkele onvolkomenheden in het vertalen en beantwoorden van vragen over grammatica heeft de jury doen besluiten Adinda de derde prijs toe te kennen.

Mai Thy Nguyen (Lingecollege Lyceum, Tiel), winnares van vorig jaar, wist net als eerder een verpletterende indruk te maken met haar kennis van de culturele context van de komedie en de opgegeven passage in het bijzonder. Zo verwees zij in haar samenvatting van het stuk naar de Peloponnesische oorlog, en plaatste ze Pheidippides’ argumentatie aan de hand van dieren (‘die verweren zich ook tegen hun ouders’) in het toen levende filosofische nomos-phusis debat. Ook leverde Mai Thy een uitstekende vertaling van de opgegeven tekst; het was alleen de ongeziene vertaling die enige moeilijkheden opleverde. Al met al was het verschil met de uiteindelijke winnaar bijzonder klein.

Marije Reitsema (Lauwers College, Buitenpost) gaf van alle kandidaten blijk van het meeste gemak in haar omgang met de voorbereide tekst. Haar vertaling was buitengewoon vloeiend en haar antwoorden op vragen over grammatica en interpretatie waren vrijwel zonder aarzeling. De andere kandidaten blonken ieder uit op een specifiek terrein, maar Marijes prestatie was all-round van zo’n hoog niveau dat de jury besloot dat zij de eerste prijs verdiende.

Arjan Nijk (Universiteit van Amsterdam)
Remco Regtuit (Rijksuniversiteit Groningen)

Het organisatiecomité feliciteert de kandidaten van harte met het behaald resultaat en dankt de beide juryleden voor hun zeer gewaardeerde inzet en de wijze waarop zij wederom de finale vorm hebben gegeven.


08-04-2023

Winnaars Klassieke Olympiaden 2022-2023

Op zaterdag 24 maart 2023 vond in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden de finale plaats van de Klassieke Olympiaden. Voor elk van beide talen van de leerlingenwedstrijd waren er drie finalisten, die mondeling aan de tand werden gevoeld over hun kennis van de door hen bestudeerde Griekse en Latijnse teksten.

Voor Grieks hadden de drie kandidaten, Marije Reitsema (Lauwers College, Buitenpost), Mai Thy Nguyen (Lingecollege Lyceum, Tiel) en Adinda van Delft (Erasmiaans Gymnasium, Rotterdam), een passage bestudeerd uit Aristophanes’ komedie De Wolken. In dit stuk wordt Socrates belachelijk gemaakt. In de bestudeerde passage toont de door Socrates opgeleide Pheidippides met sofistische argumenten aan dat hij als zoon het recht heeft zijn vader en moeder te slaan. De juryleden, Remco Regtuit (Rijksuniversiteit Groningen) en Arjan Nijk (Universiteit van Amsterdam) betoonden zich zeer onder de indruk van de prestaties van de drie kandidaten. De onderlinge verschillen waren volgens hen miniem, maar omdat ze nu eenmaal een rangorde moesten bepalen, hebben ze Marije de eerste plaats toegekend, Mai Thy de tweede plaats en Adinda de derde plaats.

Voor Latijn hadden de drie finalisten, Marije Reitsema (Lauwers College, Buitenpost), Linde Sikkenga (Stedelijk Gymnasium Breda, Breda) en Naomi Babeliowsky (Cygnus Gymnasium, Amsterdam) zich gebogen over een satire van Horatius. In deze tekst staat het begrip tolerantie centraal: je moet terughoudend zijn in het bekritiseren van de mensen om je heen, en tegelijk moet je je bewust zijn van je eigen tekortkomingen. Ook bij Latijn toonden de juryleden, Lidewij van Gils (Universiteit van Amsterdam) en Christoph Pieper (Universiteit Leiden) zich zeer onder de indruk van wat de finalisten tijdens de ondervraging aan kennis en inzicht bleken te bezitten en ze zouden het liefst aan alle drie de kandidaten de eerste prijs hebben toegewezen. Na lang wikken en wegen hebben ze besloten de eerste prijs toe te kennen aan Marije, de tweede aan Linde en de derde aan Naomi.

Naast de wedstrijd voor leerlingen was er voor beide talen ook een vertaalwedstrijd voor volwassenen. Voor Grieks moesten de deelnemers enkele passages vertalen uit Theophrastus’ Karakterschetsen, voor Latijn een stuk uit een middeleeuws drama van een vrouwelijke auteur, Hrotsvitha, met de titel Dulcitius. Bij Grieks ging zowel de eerste prijs als de originaliteitsprijs naar Guido Kuiper, bij Latijn werd de eerste prijs toegekend aan Kerstin van Teggelen, en de tweede prijs aan Maryo van der Hilst.

De supporters van de kandidaten werden tijdens de ondervraging van hun favorieten aangenaam beziggehouden. Eerst was er een spetterend optreden van Theatergroep Aluin: twee actrices brachten hierbij een aantal verhalen uit Ovidius’ Metamorphosen op het toneel. Daarna was er een heel boeiende lezing van prof. Miguel John Versluys (Universiteit Leiden) over de opgravingen in Nemrud Dağ, de hoofdstad van het hellenistische koninkrijk Commagene, in het zuidoosten van Turkije. Na deze twee onderdelen volgde de prijsuitreiking. De middag als geheel werd voortreffelijk gepresenteerd door Rianne Clerc, lid van het organiserend comité van de Klassieke Olympiaden.


31-03-2023

De vertaalopgave Latijn voor 2023 was evenals in 2022 afkomstig uit een bepaald niet alledaagse tekst. Dit jaar moesten de deelnemers zelfs de vertrouwde wereld van de klassieke oudheid verlaten: de keuze was gevallen op een stukje drama van de middeleeuwse vrouwelijke auteur Roswitha (Hrotsvit).

De opgave omvatte vier tamelijk korte scènes, die geheel waren opgebouwd uit dialogen tussen verschillende personages. Bepaald moeilijk Latijn leverde dat niet op. Korte zinnetjes, uitroepen en elementaire vragen domineerden de tekst, en er stonden ook nauwelijks moeilijke woorden in.

Toch is het vertalen van Roswitha’s Latijn geen simpele opgave. Onder de ogenschijnlijke eenvoud van haar syntaxis en idioom heeft de auteur mogelijk een eigen agenda, waar je als klassiek geschoolde lezer niet meteen de vinger achter krijgt. Het is bijvoorbeeld lastig om te bepalen wat nu precies grappig bedoeld is en wat niet. De wereld van Roswitha is een heel andere dan de onze én de klassieke. Verder oogt haar stijl soms wat stijfjes en onhandig, wat een levendige vertaling extra lastig maakt. En ten slotte werkt ze met vormen van binnenrijm en assonantie, die typisch middeleeuws lijken. Een correcte klassieke vertaling is hier dus eigenlijk niet voldoende.

De vertaalcommissie heeft zes inzendingen geselecteerd om, in anonieme vorm, aan de vertaaljury voor te leggen. Dit jaar zijn er voor het eerst geen aparte categorieën voor classici en niet-classici. De jury heeft hier dus ook geen verschil tussen kunnen maken. Zo kon de jury dus simpelweg niets van de vertalers gezien behalve hun ingezonden bijdragen.

De vertaling van Wim van Geldrop biedt een prettig leesbare tekst, met sterke punten in scène IV, zoals "Die sukkel Dulcitius komt eraan" of "Staat hem goed: zo duivels van binnen, zo duivels van buiten!" Ook in scène V is het een paar keer raak, bijvoorbeeld met "Jongens wegwezen!" (voor fugiamus). Lastiger is "Jezusmina!" voor deus nos tueatur, wat voor een auteur als Roswitha toch niet helemaal het juiste register lijkt. In de slotzin van VII wordt praesententur weergegeven als "aan de kaak gesteld worden", wat op zijn minst vreemd is met "wellustige meisjes" als onderwerp.

In de vertaling van Maryo van der Hilst gaat het er eveneens levendig aan toe. "Ik ga een kijkje nemen", "wat is er aan de hand", "wat doet ie?": het klinkt vlot en goed. Interessant is dat de zwarte Ethiopiër uit de vertaling is weggepoetst: "hij lijkt wel een mijnwerker door al dat roet dat aan hem kleeft". Deze vertaler is dus gevoelig voor het moderne ongemak met bepaalde stereotypen... Ook "om door een ringetje te halen" in scène VI is mooi. En zelfs het zo lastige slot van VII gaat goed: "Ik vaardig nu het bevel uit dat deze onzedelijke meiden te kijk worden gezet zonder kleding (...)".

Positief opvallend aan de vertaling van Hilde Leroux zijn de toegevoegde regieaanwijzingen, bijvoorbeeld in scène IV: "IRENA (bij de deur) Sukkel Suikerzoet struint binnen", waarbij ook de vertaalde naam van Dulcitius een sterk punt is, evenals de aandacht voor klank. Of deze: "AGAPES (met gevouwen handen en de ogen ten hemel gericht) Amen". Op nog drie andere plaatsen komen zulke aanwijzingen, wat deze vertaling werkelijk een speeltekst maakt. Mooie vondsten als "Hij zit met zijn poten aan de pannen en de potten" en "Die verschijning vereist onze verdwijning" bieden de tekst extra charme. Jammer van "dat ik hier buiten gewipt word", wat ongewenste vraagtekens oproept, of "opdat ze op hun beurt de scherpte van onze spot voelen", wat te stroef blijft.

Geen regieaanwijzingen in de vertalingen van Mieke van der Sluijs en Carlotte de Cooman, die beide wel goed leesbaar zijn. In de vertaling van Mieke van der Sluijs is Dulcitius "een griezel" (voor infelix) en noemt Chionia zijn gedrag "Bizar" (voor ridiculum). Fraai ook is "moet je zien, door die spleten!", "ik moet de keizer onder vier ogen spreken", en "piekfijn gekleed". Het lastige slot van scène VII gaat dan weer niet helemaal goed, en ook "nu drukt hij de potten in zijn weke delen" is het misschien toch niet.

Ook in de vertaling van Carlotte de Cooman komen we de "griezel" tegen en heet Dulcitius tevens "oliebol" (voor stultus), een leuke vondst. Aardig in dezen vertaling is ook dat de soldaten in scène V worden "gesplitst" in soldaat 1 en soldaat 2, zodat er enige dynamiek ontstaat in hun regels. Een voorbeeld: "(Soldaat 1) Wie komt hier de deur uit? (Soldaat 2) Een duivelskind!" De zwarte Ethiopiër is hier vervangen door iets heel anders ("kopje-onder te zijn gegaan in een inktpot").

De laatste genomineerde, Kerstin van Tiggelen, heeft de levendigheid van de andere vijf gecombineerd met enkele welgekozen regieaanwijzingen, zoals "Moge God ons bijstaan (slaat een kruisteken)". De inmiddels beruchte Ethiopiër ligt ook in deze vertaling politiek niet goed en is vervangen door een kolenschepper. Heel opvallend in deze vertaling is het doordachte gebruik van binnenrijm en klank op een wijze die echt recht doet aan het origineel. Geen strak rijmschema, geen mechanisch lettergrepen tellen, maar een speels, soms wat associatief gebruik van klanken dat werkelijk doet denken aan Roswitha. Alles is gezet in korte zinnetjes die de effecten nog eens te meer overbrengen. We citeren een paar fraaie stukjes:

"Nu drukt hij zacht een kruik tegen zijn buik, nu omarmt hij een pan en dan een pot onder het genot van tedere kusjes."

"Het past dat een lijf zich zo toont,
zoals de duivel in zijn hoofd woont."

"(tegen zichzelf) 
Ik zal naar het paleis gaan
en iedereen in de keizerlijke geledingen vertellen over de vernederingen die ik heb doorstaan."

"Oh, oh, mijnheer Dulcitius wat maakte u toch mee?
U bent niet goed wijs.
Voor de volgelingen van Christus werd u tot een risee."

Aan het slot van VII gaan helaas een paar dingen mis: "kwaadaardige maagden" voor lascivae puellae is niet correct en ook "ik verlang" voor mando klopt niet. Kleine smetjes op een verder fraaie vertaalprestatie.

Oordeel
Alle zes voorgedragen vertalingen zijn een pluim waard. Elk geeft Roswitha’s tekst op een eigen manier in modern Nederlands weer. De vertalingen van Hilde Leroux en Carlotte de Cooman bieden de lezer duidelijk iets extra’s in de vorm van regieaanwijzingen, een element waartoe de vertaalopgave indirect ook had opgeroepen. Maar alleen de vertaling van Kerstin van Tiggelen maakt daarnaast ook consequent en op overtuigende wijze gebruik van klank, ritme en vormen van rijm. Ondanks een paar minder gelukkige wendingen draagt de jury de vertaling van Kerstin van Tiggelen daarom voor de eerste prijs voor.

IV
[verscholen achter een (kast)muur]
Wat is dat voor reuring voor de deur?
Dat mispunt van een Dulcitius komt eraan.
Moge God ons bijstaan!
[slaat een kruisteken]
Amen.
Wat betekent dat gerammel
met de potten en de pannen?
Ik ga ‘t wel even zien. Alsjeblieft, jullie
moeten ook door de
kleine kieren komen kijken!
Wat is er aan de hand?
Kijk nou, die idioot
is niet goed bij zijn hoofd.
Hij denkt dat hij zich warmt
aan onze omarmingen.
Wat doet-ie dan?
Nu drukt hij zacht een kruik tegen zijn buik, nu
omarmt hij een pan en dan
een pot onder het genot
van tedere kusjes.
Wat een malloot!
Zijn gezicht, zijn handen en zijn kleren
zijn zó vies, zó vuil,
dat de zwart plak hem niet laat
onderdoen voor een kolenschepper.
Het past dat een lijf zich zo toont,
zoals de duivel in het hoofd woont.
Wacht, het ziet ernaar uit dat hij weer gaat.
Nu eens opletten wat de soldaten
die voor de deur de tijd volpraten
doen zodra hij voor hen staat.

V
Wie komt hier naar buiten? Iemand in duivelse gedaante!
Of erger: zien we de duivel zelf staan?
Laten we er snel vandoor gaan!
Soldaten, waar vluchten jullie heen?
Blijf staan, laat me niet alleen!
Breng me met jullie lampen naar mijn kamer.
Het is de stem van onze meerdere,
maar een demon lijkt het veel eerder.
Laten we niet blijven staan
maar zo snel mogelijk op de vlucht slaan.
Een geest wil ons te grazen nemen.
[tegen zichzelf] 
Ik zal naar het paleis gaan
en iedereen in de keizerlijke geledingen
vertellen over de vernederingen
die ik heb doorstaan.

VI
Deurwachters, leid mij het paleis
in want voor de keizer
heb ik iets vertrouwelijks.
Wat is dit voor een armoedig en verfoeilijk monster, onder gescheurde en zwartbesmeurde vodden?

Laten we hem met onze vuisten slaan,
met kop en kont van de trap af gaan,
en verder dan hier geen doorgang toestaan.
Au, au! Wat gebeurt er nu?
Draag ik dan niet een subliem tenue
en toon ik niet schitterend van top tot teen?

Maar wie ook maar naar mij kijkt
walgt alsof ik een afgrijselijk monster lijk.

Ik ga naar mijn vrouw terug
om van haar te horen wat er is gebeurd.

[bij zijn huis]
Hè? Ze komt naar buiten met losse haren,
in tranen gevolgd door alle dienaren.

VII
Oh, oh, mijn heer Dulcitius,
wat maakte u toch mee?
U bent niet goed wijs.
Voor de volgelingen van die Christus
werd u tot een risee.
Naar ik nu eindelijk begrijp
ben ik misleid
door hun hekserij.
Het heeft mij heel verward
en vooral vervuld met smart
dat u niet de gaten had
wat u overkwam.
Ik verlang dat deze kwaadaardige maagden worden opgebracht
en dat ze, nadat hun kleren zijn uitgedaan,
openlijk bloot worden getoond, zodat
zij op hun beurt ónze bespottingen mogen ondergaan.
(Kersten van Tiggelen)

Voor de tweede prijs stelt de jury de vertaling van Maryo van der Hilst voor, dit vanwege een flink aantal vlotte en treffende wendingen én een foutloze weergave.

IV
AGAPES Wat is dat voor gestommel bij de deur?
IRENA Dwaze Dulcitius komt binnen.
CHIONIA De Here sta ons bij!
AGAPES Amen.
CHIONIA Wat heeft dat potten- en pannengekletter te betekenen? 
IRENA Ik ga een kijkje nemen. Komen jullie ook alsjeblieft! We gluren door de kieren!
AGAPES Wat is er aan de hand?
IRENA Kijk dan, die dwaas, beroofd van zijn verstand, denkt dat hij met zijn omhelzingen óns te pakken heeft.
AGAPES Wat doet ie?
IRENA Nu koestert hij de kookpotten teder tegen zijn buik, dan weer omarmt hij de potten en pannen, terwijl hij ze overlaadt met lieve kusjes.
CHIONIA Belachelijk!
IRENA En zijn gezicht, zijn handen en kleding zijn zo smerig, zo vuil. 
Hij lijkt wel een mijnwerker door al dat roet dat aan aan hem kleeft!
AGAPES Dat past goed: zo zwart als zijn lijf, zo bezeten door de duivel is zijn geest.
IRENA Kijk! Hij maakt aanstalten om terug te gaan. Laten we in de gaten houden wat de soldaten doen als hij weggaat, ze staan bij de deur.

V
MILITES Wie komt híer naar buiten? Een bezetene! Of veeleer de duivel zelf.
Laten we er vandoor gaan!
DULCITIUS Soldaten waarom slaan jullie op de vlucht? Blijf staan, wacht! Licht mij bij naar mijn slaapvertrek.
MILITES Het is wel de stem van onze meester, maar hij ziet eruit als de duivel.
Laten we niet blijven staan, maar de benen nemen. Dat schepsel wil ons iets aandoen!

VI
DULCITIUS Ik zal naar het paleis gaan en aan de hele hofhouding verkondigen wat een vernedering ik te verduren kreeg.
DULCITIUS Bewakers! Verleen me onmiddellijk toegang tot het paleis en de Keizer. 
Ik heb iets te bespreken, onder vier ogen. 
OSTIARII Wat is dat voor afstotelijk en verfoeilijk monster, bedekt met gescheurde en zwartige vodden? Laten we erop los beuken en hem van de trap mieteren. Hij mag niet verder komen dan hier.
DULCITIUS Ach! Wee! Wat gebeurt er toch? Ben ik niet op mijn best gekleed en zie ik er soms níet uit om door een ringetje te halen? Maar iedereen die mij ziet verafschuwt me alsof ik een vreselijk monster ben. Ik zal terug gaan naar mijn vrouw, om erachter te komen hoe dit zit. 
Maar zij komt naar buiten, met haar haar in de war en met de hele huishouding in tranen achter haar aan. 

VII
CONIUNX Hemel, hemel! Mijn meester Dulcitius, wat is er aan de hand met jou? 
Je bent geestelijk niet in orde. Je bent het mikpunt van spot voor die Christenaanhangsters geworden.
DULCITIUS Nu is het me eindelijk duidelijk dat ik belachelijk gemaakt ben door hun hekserij!
CONIUNX Wat me nog het meest in verwarring brengt en bedroeft, is dat je totaal niet doorhad dat hier iets niet klopte
DULCITIUS Ik vaardig nu het bevel uit dat deze onzedelijke meiden te kijk gezet worden, zonder kleding, naakt voor het oog van het publiek. Dan is het hún beurt om aan den lijve ons aller spot te ondervinden!
(Maryo van der Hilst)

Graag feliciteert de jury alle genomineerden met hun inzending, en speciaal de beide vertalers die zij voor een prijs heeft aangewezen. Hopelijk zal hun goede voorbeeld bij een volgende vertaalwedstrijd vele deelnemers inspireren.

(maart 2023)


29-03-2023

De opgave was dit jaar genomen uit een bijzondere prozatekst van de filosoof Theophrastos. Gekozen werden twee psychologische portretjes uit een serie van dertig, bekend als de Karakters van Theophrastos. Het betreft een unieke tekst in de Griekse literatuur die best een uitdaging vormt voor vertalers. Het is onbekend met welke bedoeling Theophrastos deze psychologische portretten heeft geschreven en hoe realistisch of karikaturaal ze bedoeld zijn. Het taalgebruik is ook niet altijd even helder. Bovendien beantwoorden de karakteriseringen vaak niet aan hedendaagse typeringen. Zo zou αὐθάδεια volgens letterlijke en woordenboekbetekenis "zelfingenomen" betekenen, maar de αὐθάδης van Theophrastos heeft diverse kenmerken die bij dat Nederlandse begrip niet direct lijken te passen. Er wordt wat dit betreft dus een groot beroep gedaan op psychologisch inzicht en op creativiteit in het taalgebruik. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kandidaten het begrip αὐθάδης allemaal anders vertalen, en ook onderling verschillend: botterik, arrogant en horkerig. Hetzelfde geldt trouwens voor het tweede portret van de vertaalopgave: μεμψιμοιρία (lett.: ontevredenheid met zijn lot). Ook dat begrip kent geen eenduidige, pasklare vertaling en de kandidaten kiezen elk een andere: negatieveling, muggenzifter, ontevreden. Al met al dus een heel bijzondere opgave. 
 
Vertaling van mevrouw A.G. Bik-Huls
Deze tekst is een prima leesbare en begrijpelijke vertaling met een aantal rake formuleringen, zoals "als hij door zijn liefje vurig wordt gekust" of "na hard onderhandelen". Het is ook de enige vertaling die in 15.9 de infinitivi ἀναμεῖναι en ὑπομεῖναι (accentfoutje in de opgave) correct interpreteert. Ook ἀλλὰ διότι ὕστερον wordt hier (net als trouwens bij de andere twee vertalingen) afwijkend van de verstrekte aantekening correct geïnterpreteerd.

Daar staat dan weer tegenover dat "in woord en daad" geen recht doet aan het feit dat ἐν λόγοις (15.1) toch hoogstwaarschijnlijk gezien moet worden als beperking van het begrip ὁμιλίας en dat προσαγορεύω (15.3) hier beter (want uitgesprokener) kan worden opgevat als "begroeten" in plaats van "aanspreken". Voor ζωμός (17.2) lijkt het, gezien de opsomming met οἰνάριον, ook passender te kiezen voor iets eetbaars dan voor "het slachtfeest".

Jammer is dat de tweede zin van "De botterik" (15) grammaticaal niet correct loopt en dat het stukje minstens twee typefouten bevat. 

Vertaling van Hilde Leroux
Deze vertaling lijkt een iets formelere toonzetting te kiezen, maar is daarom niet minder vlot leesbaar, al zou een lezer zich misschien kunnen afvragen wat precies bedoeld wordt met het bijwoord "mogelijks" (voor de potentialis οὐκ ἂν γένοιτο, 15.5) of met een "gezonde brok" (voor ὅ τι ὑγιές, 17.6). De zin προσαγορευθεὶς μὴ ἀντιπροσειπεῖν (15.3) wordt trefzeker en compact vertaald met "Een groet laat hij onbeantwoord", maar "de realiteit" als weergave van τῶν δεδομένων (17.1) lijkt toch wat te ruim gekozen in dit verband, waar het toch gaat om gelukjes die een mens ten deel kunnen vallen. Qua toonzetting doet "de kusjes van zijn gezelschapsdame" voor ὑπὸ τῆς ἑταίρας καταφιλούμενος (17.3) wat al te snoezig aan. 
 
Vertaling van Guido Kuijper 
Deze vertaling combineert compactheid in formulering met leesbaarheid en is bovendien een heel correcte weergave van Theophrastos' tekst. De enige aanmerking die de jury kan maken is op de zin met καὶ ἀναμεῖναι (15.9) , waarin de betekenis van οὐκ ἂν ὑπομεῖναι weinig tot zijn recht komt. Deze vertaling krijgt van de jury de eerste plaats.

Bovendien kent zij aan deze vertaling ook de originaliteitsprijs toe. Vooral twee vertaalvondsten geven de jury daartoe aanleiding. In karakterschets 17.6 is dat niet de "kat in de zak" (die vinden we ook in de vertaling van Van Dolen), maar wel de gevatte woordspeling met "laat" (voor ὕει en ὕστερον, 15.4). In karakterschets 15 is dat de vertaling van ὅτι οὐκ ἂν γένοιτο διδόμενα (15.5). Afgezien van de vraag of dit de door Theophrastos bedoelde interpretatie is, is "Ja, ja voor niets gaat de zon op," als vertaling in elk geval behalve acceptabel ook origineel.

15: Horkerigheid 
Horkerigheid is het onvermogen tot beschaafde communicatie.
De hork is zo iemand die, wanneer hem gevraagd wordt waar die-en-die is, zegt: 'Val me niet lastig!' en die, wanneer hij wordt begroet, niet teruggroet.
Als hij iets verkoopt, zegt hij niet tegen de koper voor hoeveel hij het van de hand zou doen, nee, hij vraagt: 'Wat schuift het?'
Tegen de mensen die hem fêteren en een cadeau sturen voor een feestdag, zegt hij: 'Ja, ja:
voor niets gaat de zon op.'
Hij kent geen pardon voor wie hem per ongeluk bevuilt of aanstoot of op zijn tenen trapt.
Als een vriend hem verzoekt om bij te dragen aan een lening, zegt hij eerst dat hij niets geeft om vervolgens toch met een bijdrage te komen, met de verzuchting: 'Ook naar deze centen kan ik weer fluiten'.
Als hij op straat struikelt over een steen, zal hij de steen stijfvloeken.
Als hij op iemand wacht, blijft hij nooit lang staan - voor niemand.
Hij wil nooit eens zingen of speechen of dansen. Hij is het type dat zelfs niet tot de goden bidt.
 
17: Ontevredenheid
Ontevredenheid is het gebrek aan waardering voor wat je in de schoot geworpen wordt.
Een ontevreden iemand is het type dat, wanneer een vriend hem een portie vlees heeft opgestuurd, tegen de afzender zegt: 'Je gunde mij zeker de soep en de wijn niet, anders had je me wel uitgenodigd voor het diner.'
Wanneer hij door zijn vriendin wordt gekust, zegt hij: 'Zoals jij mij kust... ik vraag mij af of het ook echt van harte is.'
Hij is boos op Zeus, niet omdat hij het laat regenen, maar omdat het láát regent.
Wanneer hij op straat een portemonnee vindt, zegt hij: 'Maar ik heb nog nooit een schat gevonden.'
Als hij een goede slaaf koopt en een heel mooie korting bij de verkoper heeft bedongen, zegt hij: 'Ik vraag me af of ik voor die prijs geen kat in de zak heb gekocht.'
Wanneer iemand hem het heuglijke nieuws brengt dat hij een zoon heeft gekregen, zegt hij: 'Je vergeet erbij te zeggen dat ik daarmee ook de helft van mijn vermogen kwijt ben - want daar komt het feitelijk wel op neer!'
Als hij een rechtszaak heeft gewonnen, zelfs met unanieme stemmen, verwijt hij zijn advocaat nog dat hij in zijn pleidooi veel argumenten ongenoemd had gelaten.
Als zijn vrienden geld hebben ingelegd voor een lening, en iemand zegt: 'Wees blij!' zegt hij:
'Waarom dan? Zeker omdat ik iedereen het geld moet terugbetalen en ik bovendien dankbaar moet zijn, alsof het een gúnst betreft?'
(Guido Kuijper)
 


02-02-2023

De tweede rondes van de Klassieke Olympiaden Latijn en Grieks zouden dit jaar weer fysiek afgenomen worden. Helaas ging dat bij de wedstrijd Latijn al gelijk mis, omdat er op en rond het Spinoza Lyceum een stroomstoring was. Op het allerlaaste moment hebben we moeten besluiten om de tweede ronde Latijn toch op de eigen school te laten maken. Gelukkig waren de voorbereidingen voor een digitale afname al getroffen en was omschakelen geen probleem. De wedstrijd Grieks kon wel in Amsterdam gehouden worden. Dat betekende een heel gastvrije ontvangst en een prachtige mediatheek waar de wedstrijd kon worden gehouden. Ook dit jaar was de organisatie onder de indruk van de kennis en creativiteit van de deelnemers. De opgaven van beide wedstrijden zijn inmiddels op onze website gepubliceerd. 

Hieronder volgt allereerst de uitslag van de tweede ronde van de Klassieke Olympiaden Latijn.

Finalisten in alfabetische volgorde:

  • Naomi Babeliowsky, Cygnus Gymnasium, Amsterdam
  • Marije Reitsema, Lauwers College, Buitenpost
  • Linde Sikkenga, Stedelijk Gymnasium Breda, Breda

 

4. Mai Thy Nguyen Lingecollege Lyceum Tiel
5. Adinda van Delft Erasmiaans Gymnasium Rotterdam
6. Eva Wagener Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
6. Roosmarijn van der Meer Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
8. Tom den Hollander Gymnasium Haganum Den Haag
9. Pieter Boekhorst Gymnasium Haganum Den Haag
10. Joost Parlevliet Petrus Canisius College Alkmaar
11. Thomas Bertacche Petrus Canisius College Alkmaar
12. Loïs Hout Guido de Brès Rotterdam
12. Marieke de Weerd Cygnus Gymnasium Amsterdam
14. Eric Cheung Murmellius Gymnasium Alkmaar
15. Linde Vooys, de CALS-college Nieuwegein
16. Anouk Smits Johan de Witt-gymnasium Dordrecht
16. Destyno de Leon Agramonte Spinoza Lyceum Amsterdam
16. Gabriel Reijans Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
19. Ewout van der Steen Stedelijk Gymnasium Nijmegen Nijmegen
20. Christiaan Blom Johan de Witt-gymnasium Dordrecht
20. Collin Boneschansker Gymnasium Haganum Den Haag
22. Eoin Hofmann Stedelijk Gymnasium Nijmegen Nijmegen
22. Femke van der Klaauw Praedinius Gymnasium Groningen
22. Mayke Gaakeer Trinitas College Heerhugowaard
25. Eva vd Pol Cygnus Gymnasium Amsterdam
25. Isa Marie Scheele Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
27. Lucie Bording Spinoza Lyceum Amsterdam
28. Rayyaan Afifi Cygnus Gymnasium Amsterdam
29. Emma Delleman Murmellius Gymnasium Alkmaar
29. Lana Peters Vossius Gymnasium Amsterdam
31. Laura Mak Murmellius Gymnasium Alkmaar
32. Fela Proper Cygnus Gymnasium Amsterdam
32. Sophie Verploegen Gymnasium Haganum Den Haag
34. Maartje van der Lely Gymnasium Haganum Den Haag
35. Mera Bouman Murmellius Gymnasium Alkmaar
36. Tom Stroo Cygnus Gymnasium Amsterdam
36. # # Marnix College Ede
38. Sten van der Welle Murmellius Gymnasium Alkmaar
39. Myrthe Beumer Gymnasium Amersfoort Johan van Oldebarnevelt Amersfoort
40. Karam Alkaissy Rijnlands Lyceum Oegstgeest Oegstgeest
41. Bram Zwaan Vossius Gymnasium Amsterdam
42. Peyton Kliphuis Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
43. Annika Buitelaar ISW Gasthuislaan s-Gravenzande
44. Boaz Wessels Gymnasium Amersfoort Johan van Oldebarnevelt Amersfoort
45. Femke Smit Lingecollege Lyceum Tiel
 

 

 

De uitslag van de tweede ronde van de Klassieke Olympiaden Grieks volgt hieronder.

Finalisten in alfabetische volgorde:

  • Adinda van Delft, Erasmiaans Gymnasium, Rotterdam
  • Mai Thy Nguyen, Lingecollege Lyceum, Tiel
  • Marije Reitsema, Lauwers College, Buitenpost

 

4. Eva Wagener Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
5. Mayke Gaakeer Trinitas College Heerhugowaard
5. Koen van Vliet Zuider Gymnasium Rotterdam
7. Roosmarijn van der Meer Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
8. Jasmijn Bastiaansen Zuider Gymnasium Rotterdam
9. Linde Vooys, de CALS-college Nieuwegein
10. Juan Pol Gymnasium Celeanum Zwolle
11. Jari Tacx Lyceum aan Zee Den Helder
11. Reza Evers Stanislascollege Westplantsoen Delft
13. Hasse de Geus het stedelijk gymnasium van 's-Hertogenbosch Den Bosch
14. Lotte Schavemaker Stanislascollege Westplantsoen Delft
14. Mike Vellekoop Ichthus College Veenendaal
16. Fenne Huizer Stanislascollege Westplantsoen Delft
17. Maartje van der Lely Gymnasium Haganum Den Haag
17. Maartje Zeinstra Christelijk Lyceum Zandvliet Den Haag
19. Daniélla-Izabell Proshak Cygnus Gymnasium Amsterdam
19. Eoin Hofmann Stedelijk Gymnasium Nijmegen Nijmegen
19. Friso Bijleveld Stedelijk Gymnasium Nijmegen Nijmegen
22. Dario Hardonk Gymnasium Amersfoort Johan van Oldebarnevelt Amersfoort
22. Laura de Klein Stedelijk Gymnasium Nijmegen Nijmegen
24. Sophie Verploegen Gymnasium Haganum Den Haag
25. Rosalie Oudijn Johan de Witt-gymnasium Dordrecht
26. Ief Selders Cygnus Gymnasium Amsterdam
27. # # Erasmiaans Gymnasium Rotterdam
28. Alizée van Assema OSG West-Friesland Hoorn
29. Nils van Prooijen Zuider Gymnasium Rotterdam
30. Isis van der Laan Erasmiaans Gymnasium Rotterdam
31. Elisa van den IJssel Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
31. Nastyia Meijer Erasmiaans Gymnasium Rotterdam
31. Thijs van der Gaag Groen van Prinsterer Vlaardingen
34. Robin Hendriksz Erasmiaans Gymnasium Rotterdam
35. Judith van de Waarde Zuider Gymnasium Rotterdam
35. Sharvan Gangadin Erasmiaans Gymnasium Rotterdam
37. Jochem Kistemaker Stedelijk Gymnasium Schiedam Schiedam
38. Boaz Wessels Gymnasium Amersfoort Johan van Oldebarnevelt Amersfoort
39. Barbara Kwiatek Praedinius Gymnasium Groningen
40. Jo-Anna Jansen Erasmiaans Gymnasium Rotterdam
41. Eveline Hemelrijk Lingecollege Lyceum Tiel
42. Naomi Babeliowsky Cygnus Gymnasium Amsterdam
43. Thomas Rademaker CALS-college Nieuwegein
44. Niels Groen Groen van Prinsterer Vlaardingen
45. # # Cygnus Gymnasium Amsterdam

 

 

Wij feliciteren de finalisten van harte en danken alle andere deelnemers en hun docenten voor het enthousiasme waarmee zij aan deze editie van de Klassieke Olympiaden hebben meegedaan. Alle deelnemers zijn van harte welkom op de finalemiddag op zaterdag 25 maart in het Rijksmuseum van Oudheden.

De finalisten wensen wij succes met het voorbereiden op de finale en het lezen van de finalepensa: Latijn Horatius en Grieks Aristophanes.

De organisatie van de Klassieke Olympiaden

De Klassieke Olympiaden zijn een initiatief van de Vrienden van het Gymnasium, Vereniging Classici Nederland en het Nederlands Klassiek Verbond en worden financieel bijgestaan door Addisco Onderwijs, Athenaeum Boekhandel, Eisma Edumedia, Exam.net, Hermaion, Historische Uitgeverij, Labrys Reizen, Primavera Pers, Staal & Roeland, Ta Grammata, Theatergroep Aluin en Uitgeverij P. Speciale dank gaat uit naar het Spinoza Lyceum Amsterdam en het Rijksmuseum van Oudheden voor het beschikbaar stellen van hun ruimtes.


21-11-2022

Beste docenten, beste leerlingen,

De afgelopen weken hebben bijna 800 leerlingen zich gebogen over de eerste ronde van de Klassieke Olympiaden. Voor Latijn lazen de leerlingen een passage uit een satire van Horatius over het genot van zijn verkregen villa, een geschenk waar hij heel tevreden en blij mee is (begin van Satire 2.6); voor Grieks kregen zij een passage uit de Apologie van Plato, waarin Socrates ingaat op het onjuiste beeld dat o.a. Aristophanes in zijn Wolken van hem geeft. Hierover werden de deelnemers bevraagd, wat dit jaar een erg pittige opgave bleek te zijn. Als organisatie zijn we bijzonder blij dat ook dit jaar weer veel leerlingen hebben meegedaan aan de Klassieke Olympiaden en graag nodigen we weer de beste 40 tot 50 deelnemers uit voor de tweede ronde die op het Spinoza Lyceum in Amsterdam zal worden gehouden.

De caesuur voor Latijn is dit jaar vastgesteld op 16 punten en voor Grieks ook op 16 punten. Omwille van privacyredenen zijn niet alle namen gepubliceerd (#).

Dit resulteert in de volgende 62 kandidaten Latijn, die op maandag 16 januari 2023 in de tweede ronde zullen strijden om een finaleplek:

Naomi Babeliowsky Cygnus Gymnasium Amsterdam 23
Isa Marie Scheele Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 21
Mera Bouman Murmellius Gymnasium Alkmaar 20
# # Erasmiaans Gymnasium Rotterdam 20
Karam Alkaissy Rijnlands Lyceum Oegstgeest Oegstgeest 19
Eric Cheung Murmellius Gymnasium Alkmaar 19
Peyton Kliphuis Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 19
Mai Thy Nguyen Lingecollege Lyceum Tiel 19
Lana Peters Vossius Gymnasium Amsterdam 19
Marije Reitsema Lauwers College Buitenpost 19
Linde Sikkenga Stedelijk Gymnasium Breda Breda 19
Anouk Smits Johan de Witt-gymnasium Dordrecht 19
Maartje van der Lely Gymnasium Haganum Den Haag 19
Pieter Boekhorst Gymnasium Haganum Den Haag 18
Lucie Bording Spinoza Lyceum Amsterdam 18
Marieke de Weerd Cygnus Gymnasium Amsterdam 18
Tom den Hollander Gymnasium Haganum Den Haag 18
Laura Mak Murmellius Gymnasium Alkmaar 18
Joost Parlevliet Petrus Canisius College Alkmaar 18
Gabriel Reijans Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 18
Rayyaan Afifi Cygnus Gymnasium Amsterdam 17
Thomas Bertacche Petrus Canisius College Alkmaar 17
Perla Bijwaard Trinitas College Heerhugowaard 17
Collin Boneschansker Gymnasium Haganum Den Haag 17
Destyno de Leon Agramonte Spinoza Lyceum Amsterdam 17
Mayke Gaakeer Trinitas College Heerhugowaard 17
# # Marnix College Ede 17
# # Erasmiaans Gymnasium Rotterdam 17
David Rodenburg het stedelijk gymnasium van 's-Hertogenbosch Den Bosch 17
Rosemarijn Sterk Rijnlands Lyceum Oegstgeest Oegstgeest 17
Roosmarijn van der Meer Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 17
Ewout van der Steen Stedelijk Gymnasium Nijmegen Nijmegen 17
Sten van der Welle Murmellius Gymnasium Alkmaar 17
Sophie Verploegen Gymnasium Haganum Den Haag 17
Linde Vooys, de CALS-college Nieuwegein 17
Eva Wagener Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 17
Boaz Wessels Gymnasium Amersfoort Johan van Oldebarnevelt Amersfoort 17
Rinke Wingelaar CALS-college Nieuwegein 17
Britt Jacobs Stedelijk Gymnasium Breda Breda 16
Caspar van Sonsbeeck Gymnasium Celeanum Zwolle 16
Joris Pierik Gymnasium Celeanum Zwolle 16
Femke van der Klaauw Praedinius Gymnasium Groningen 16
# # Johan de Witt-gymnasium Dordrecht 16
Bram Zwaan Vossius Gymnasium Amsterdam 16
Joost Goedhart Stedelijk Gymnasium Schiedam Schiedam 16
Eva vd Pol Cygnus Gymnasium Amsterdam 16
Fela Proper Cygnus Gymnasium Amsterdam 16
Tom Stroo Cygnus Gymnasium Amsterdam 16
Rauf Beraat Sönmez Gymnasium Amersfoort Johan van Oldebarnevelt Amersfoort 16
Myrthe Beumer Gymnasium Amersfoort Johan van Oldebarnevelt Amersfoort 16
Cas Dekker Trinitas College Heerhugowaard 16
# # ISW Gasthuislaan s-Gravenzande 16
Ruben de Vries Willem Lodewijk Gymnasium Groningen 16
Eoin Hofmann Stedelijk Gymnasium Nijmegen Nijmegen 16
# # Stanislascollege Westplantsoen Delft 16
Fenne Huizer Stanislascollege Westplantsoen Delft 16
# # Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 16
Marta Sampers Willibrord Gymnasium Deurne 16
Loïs Hout Guido de Brès Rotterdam 16
Tayrin Yahmed Baudartius College Zutphen 16
Emma Delleman Murmellius Gymnasium Alkmaar 16
Femke Smit Lingecollege Lyceum Tiel 16

En de volgende 56 kandidaten voor Grieks, die op donderdag 26 januari 2023 de strijd met elkaar aangaan om een finaleplaats:

Koen van Vliet Zuider Gymnasium Rotterdam 23
Mai Thy Nguyen Lingecollege Lyceum Tiel 22
Eoin Hofmann Stedelijk Gymnasium Nijmegen Nijmegen 20
Daniélla-Izabell Proshak Cygnus Gymnasium Amsterdam 20
Roosmarijn van der Meer Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 20
Linde Vooys, de CALS-college Nieuwegein 20
Rosemarijn Sterk Rijnlands Lyceum Oegstgeest Oegstgeest 19
# # Erasmiaans Gymnasium Rotterdam 19
Eva Wagener Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 19
Perla Bijwaard Trinitas College Heerhugowaard 18
Hasse de Geus het stedelijk gymnasium van 's-Hertogenbosch Den Bosch 18
Sharvan Gangadin Erasmiaans Gymnasium Rotterdam 18
# # Erasmiaans Gymnasium Rotterdam 18
Niels Noltes Cygnus Gymnasium Amsterdam 18
Juan Pol Gymnasium Celeanum Zwolle 18
Marije Reitsema Lauwers College Buitenpost 18
Ief Selders Cygnus Gymnasium Amsterdam 18
Alizée van Assema OSG West-Friesland Hoorn 18
# # Erasmiaans Gymnasium Rotterdam 18
Elisa van den IJssel Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 18
Maartje Zeinstra Christelijk Lyceum Zandvliet Den Haag 18
# # Stedelijk Gymnasium Nijmegen Nijmegen 17
# # Stanislascollege Westplantsoen Delft 17
Mayke Gaakeer Trinitas College Heerhugowaard 17
Joost Goedhart Stedelijk Gymnasium Schiedam Schiedam 17
Niels Groen Groen van Prinsterer Vlaardingen 17
Dario Hardonk Gymnasium Amersfoort Johan van Oldebarnevelt Amersfoort 17
Robin Hendriksz Erasmiaans Gymnasium Rotterdam 17
# # Erasmiaans Gymnasium Rotterdam 17
Jochem Kistemaker Stedelijk Gymnasium Schiedam Schiedam 17
# # Praedinius Gymnasium Groningen 17
Rosalie Oudijn Johan de Witt-gymnasium Dordrecht 17
Jari Tacx Lyceum aan Zee Den Helder 17
Hermen van den Berg Ichthus College Veenendaal 17
Naomi Babeliowsky Cygnus Gymnasium Amsterdam 16
# # Zuider Gymnasium Rotterdam 16
Victor Bentfort van Valkenburg Marnix Gymnasium Rotterdam 16
# # Stedelijk Gymnasium Nijmegen Nijmegen 16
# # Stedelijk Gymnasium Nijmegen Nijmegen 16
Eveline Hemelrijk Lingecollege Lyceum Tiel 16
Fenne Huizer Stanislascollege Westplantsoen Delft 16
Tobias Kooijmans Marnix Gymnasium Rotterdam 16
# # Praedinius Gymnasium Groningen 16
Nastyia Meijer Erasmiaans Gymnasium Rotterdam 16
Thomas Rademaker CALS-college Nieuwegein 16
Lotte Schavemaker Stanislascollege Westplantsoen Delft 16
Femke Smit Lingecollege Lyceum Tiel 16
# # Zuider Gymnasium Rotterdam 16
Thijs van der Gaag Groen van Prinsterer Vlaardingen 16
Maartje van der Lely Gymnasium Haganum Den Haag 16
Saskia van der Woude Marnix Gymnasium Rotterdam 16
Nils van Prooijen Zuider Gymnasium Rotterdam 16
Mike Vellekoop Ichthus College Veenendaal 16
Sophie Verploegen Gymnasium Haganum Den Haag 16
Rick Vreugdenhil Marnix Gymnasium Rotterdam 16
Boaz Wessels Gymnasium Amersfoort Johan van Oldebarnevelt Amersfoort 16

 

We feliciteren de kandidaten met het behalen van de tweede ronde van harte en danken alle leerlingen die aan de eerste ronde hebben deelgenomen. Speciale dank gaat uit naar de docenten die bereid zijn geweest de opgaven voor hun leerlingen na te kijken. Alle deelnemers kunnen de opgave met antwoorden nog eens bekijken op onze website: Latijn en Grieks.

De tweede ronde van de Klassieke Olympiaden vindt plaats op maandag 16 januari 2023 voor Latijn en donderdag 26 januari 2023 voor Grieks in Amsterdam. De wedstrijd start om 14.00 uur en duurt tot 16.45 uur. In de week voor de kerstvakantie zullen we alle betreffende docenten mailen over de gang van zaken rondom de tweede ronde. Ook dit jaar willen we gebruik maken van de mogelijkheden tot digitale afname, waarover nadere informatie t.z.t. zal worden gegeven.

We wensen alle leerlingen en hun docenten veel plezier met het lezen van de pensa die op onze site gepubliceerd zijn: voor Grieks is dat Aristophanes' Wolken en voor Latijn Horatius' Satiren.

 

Met vriendelijke groet,

 

De organisatie van de Klassieke Olympiaden


12-11-2022

Classici, niet-classici, studenten Klassieke Talen, mensen met interesse in de Klassieke Talen,

Iedereen kan deelnemen aan de Klassieke Olympiaden Latijn en/of Grieks voor volwassenen. Op onze website vind je twee vertaalopgaven: één voor Latijn en één voor Grieks.

Dit jaar kozen we voor een stukje uit de Karakterschetsen van Theophrastus en voor een fragment uit het toneelstuk Dulcitius van Roswitha van Gandersheim.

Op onze website www.klassiekeolympiaden.nl vindt u de opgaven van deze editie.

U kunt zelf bepalen aan welk van beide vertalingen u wilt meedoen: u hoeft niet per se beide vertaalopgaven te maken. Het gebruik van woordenboek, literaire vertalingen en wetenschappelijke commentaren is toegestaan. U kunt uw vertaling inzenden via e-mail in
tot 1 februari januari 2023.

De beste vertalingen worden aan een beroepsvertaler voorgelegd die vervolgens de winnaar
aanwijst. Er is bovendien ruimte voor een (originaliteits)prijs.

De commissie Klassieke Olympiaden


22-10-2022

Op dit moment maken de jongeren in Nederland en Vlaanderen de opgaven voor de eerste ronde van de Klassieke Olympiaden. Halverwege november zullen de beste veertig tot vijftig deelnemers geselecteerd worden voor de tweede rondes.

De kandidaten voor de tweede ronde Latijn worden op maandag 16 januari 2023 verwacht, de kandidaten Grieks buigen zich op donderdag 26 januari 2023 over de opgaven. Beide tweede rondes zullen gehouden worden op het Spinoza Lyceum in Amsterdam.

De wedstrijden starten om 14.00 uur. Het onderdeel tekstbegrip duurt 90 minuten, voor de creatieve opdracht krijgen de kandidaten 60 minuten. Tussendoor is er een kwartier pauze. Kandidaten met dyslexie krijgen voor beide onderdelen 15 minuten extra.


18-09-2022

Beste collegadocenten,

Het is september en dat betekent dat we van start gaan met de Klassieke Olympiaden van het schooljaar 2022-2023. We zoeken de beste gymnasiasten voor de vakken Latijn en Grieks in Nederland en Vlaanderen en dagen alle docenten en hun leerlingen Latijn en/of Grieks uit om mee te doen aan deze mythische wedstrijd.

In de eerste ronde maken de leerlingen op school tijdens een lesuur een opgave en die wordt door de vakdocent aan de hand van een correctiemodel nagekeken. De leerlingen krijgen over een ongeziene passage Latijn of Grieks een mix van meerkeuze- en open vragen. De scores worden vervolgens ingezonden naar de organisatie en op basis daarvan worden de beste 40 tot 50 kandidaten per taal geselecteerd voor de tweede ronde.

Dit elfde jaar staan de Klassieke Olympiaden in het teken van Horatius’ Satire voor Latijn en de komedie De Wolken van Aristophanes voor Grieks. Voor de tweede ronde en de finale zijn pensa samengesteld die de kandidaten zelfstandig of met klasgenoten (in de les) moeten voorbereiden. Deze pensa vindt u op onze website (www.klassiekeolympiaden.nl) en zijn ook zeer geschikt om onderdeel te laten zijn van het schoolexamen. Begin januari zullen de geselecteerde leerlingen worden onderworpen aan de tweede ronde, waarin zij bevraagd worden over de inhoud van de gelezen stof. In principe vindt deze tweede ronde plaats op een centrale plaats in Nederland; de werkstukken worden gecorrigeerd en beoordeeld door de organisatie en op grond daarvan worden voor beide vakken drie leerlingen uitgenodigd voor de finale die plaatsvindt in het Rijksmuseum van Oudheden. De finalisten zullen door universitaire docenten worden ondervraagd en zijn verzekerd van een geldbedrag (100, 150 en 250 euro) en eeuwige roem.

We nodigen alle leerlingen van Nederland en Vlaanderen van harte uit om mee te doen aan de Klassieke Olympiaden, een herculische beproeving!

Hieronder volgen de belangrijkste data op een rijtje:

  • vanaf nu aanmelden voor de eerste ronde
  • 16 november 2022 deadline inzenden scores ronde 1
  • begin januari 2023 ronde 2 Latijn en Grieks
  • 25 maart 2023 finale in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden

Uiteraard kunt u als docent ook mee doen aan onze wedstrijd voor volwassenen. De opgaven worden in oktober 2022 gepubliceerd en de vertalingen moeten voor 1 februari 2023 worden ingezonden.

U kunt uw school aanmelden voor de eerste ronde door te mailen naar klassiekeolympiaden@gmail.com.

Blijf op de hoogte van de Klassieke Olympiaden
U kunt ons ook op Facebook volgen:
https://www.facebook.com/KlassiekeOlympiaden
Of gewoon via onze website:
https://www.klassiekeolympiaden.nl