De organiserende verenigingen

De Klassieke Olympiaden Latijn en Grieks worden georganiseerd en grotendeels gefinancierd door drie verenigingen. Deze verenigingen organiseren activiteiten rondom de klassieke oudheid voor hun leden en willen met dit gezamenlijke initiatief leerlingen en volwassenen uitdagen tot het vertalen van Griekse en Latijnse teksten.

De Vereniging Vrienden van het Gymnasium (VvG)
De Vereniging Vrienden van het Gymnasium werd in 1980 opgericht om de dreigende teloorgang van het gymnasium een halt toe te roepen. Het doel van de vereniging was (en is) de gymnasiale vorming in stand te houden en te bevorderen. Haar zorg geldt thans niet zozeer het voortbestaan van de opleiding als wel de steeds meer bedrijfsmatige wijze waarop het v.w.o. – waarvan het gymnasium deel uitmaakt – moet opereren, zulks ten nadele van kwaliteit en diepgang van het onderwijs. Het niveau van de centrale examens staat onder druk, de schoolonderzoeken veroorzaken grote verschillen tussen scholen en worden soms misbruikt. De Tweede Fase heeft bij lange na niet alle pretenties kunnen waarmaken, integendeel, voor een aantal vakken heeft ze geleid tot een ernstige verschraling van het onderwijs, niet het minst door veronachtzaming van de sleutelrol van de leraar. Ook de gymnasiale vorming is daardoor beperkt in haar mogelijkheden.

De vereniging ziet het als haar bescheiden taak deze ontwikkelingen te signaleren, o.a. in haar mededelingenblad Amphora, en te wijzen op de ernstige risico’s ervan. Zij wenst een maatschappelijke discussie te stimuleren en medestanders van het verenigingsstandpunt bijeen te brengen.

De Vereniging van Classici in Nederland (VCN)
De Vereniging Classici in Nederland behartigt de belangen van classici in het voortgezet en universitair onderwijs en van de vakken waarin zij lesgeven: Grieks, Latijn en KCV. Dit doet de vereniging onder meer door: de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet te volgen en, waar nodig, in overleg te treden met betrokken instanties zoals het Ministerie van Onderwijs of het College voor Examens. Tevens staat zij examinatoren bij in het corrigeren van de eindexamens Grieks en Latijn door regionale besprekingen van de eindexamens te organiseren en verzorgt zij jaarlijks in samenwerking met één van de Nederlandse universiteiten de nazomerconferentie, een nascholing rondom de eindexamenauteurs. Zij draagt bij aan de uitgave van het vaktijdschrift Lampas met daarin wetenschappelijke artikelen over onderwerpen binnen ons vakgebied.  Een aparte rubriek in Lampas is gewijd aan didactische onderwerpen en de lespraktijk.

De VCN initiëert bij de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) onderzoek naar actuele onderwijsvragen en/ of ontwikkeling van nieuw onderwijsmateriaal om docenten klassieke talen te helpen in te spelen op veranderingen in het onderwijs. Verder onderhoudt zij de websites Oudheid, VCN-Online en Agora met daarop relevante verwijzingen naar informatie over de klassieken, actuele ontwikkelingen, informatie voor leden, bijscholingen e.d. Daarnaast organiseert zij verschillende dagen voor classici die aan het begin van hun carrière in het onderwijs staan de ‘Dag van de jonge classicus’ en ‘de dag van de auxilia’ voor docenten die lessen Latijn en Grieks geven maar daarvoor niet of niet helemaal bevoegd zijn.

Ten slotte neemt de VCN actief deel aan diverse, voor de vakken Latijn en Grieks relevante, overlegorganen zoals het Landelijk Overleg Klassiek Onderwijs Nederland (LOKON), de overkoepelende organisatie van vakverenigingen VVVO en het Forum VO/WO waar onderwerpen op het raakvlak van VO en Universiteit aan bod komen, zoals lesbevoegdheden, nascholing en lesmethoden. Ook wordt deelgenomen aan Euroclassica, de overkoepelende vereniging van Europese beroepsverenigingen voor classici.

Het Nederlands Klassiek Verbond (NKV)
Het Nederlands Klassiek Verbond is een vereniging voor mensen met een brede belangstelling voor de klassieke cultuur. Zij stelt zichzelf als doel deze cultuur voor haar leden toegankelijk te maken zonder dat daarbij kennis van het Latijn en Grieks nodig is. Het NKV telt ruim dertig afdelingen in Nederland en Vlaanderen die verschillende activiteiten organiseren, zoals lezingen door academici, rondleidingen in musea door conservatoren, studiereizen naar Italië, Griekenland en Turkije en studiemiddagen over thema's rondom de oudheid. Daarnaast reikt het NKV jaarlijks de NKV-Homerusprijs uit aan de auteur die in het afgelopen jaar in zijn of haar boek het beste de link met de oudheid en het heden heeft gelegd.

Het NKV heeft een verenigingsblad Hermeneus dat vijfmaal per jaar verschijnt. Hermeneus is een populair wetenschappelijk tijdschrift met veel illustraties en belicht alle aspecten van de klassieke beschaving: van Zeus tot Achilles, van Homerus tot Augustinus, van Socrates tot Plotinus, van Perikles tot Constantijn, van opgravingen tot musea. Maar ook: hoe de gewone Griek en Romein dacht, leefde en werkte. Ook bèta-onderwerpen, architectuur, economie, biologie, geneeskunde etc... komen aan de orde. Elk jaar verschijnt er tenminste één thema-nummer dat diepgaand een speciaal onderwerp belicht, bijvoorbeeld: de Griekse tragedie, komedie, Romeins België en Nederland, het antieke Rome, Ionië, invloed van de oudheid op latere perioden etc. Tevens bevat Hermeneus actuele informatie over tentoonstellingen, lezingen en andere culturele activiteiten en recensies over nieuwe boeken op het gebied van de klassieke oudheid. Alle artikelen van de jaargangen 1 - 78 (1928-2006) van Hermeneus zijn digitaal te raadplegen. Kijk op Hermeneus online.